BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Apgyvendinimas

Blinstrubiškių socialinės globos namai – stacionari globos įstaiga, kuri ilgesnį ar trumpesnį laiką yra kliento, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, gyvenamoji vieta.
Į globos įstaigą nukreipiami asmenys, kuriems nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
Esant laisvoms vietoms, Blinstrubiškių socialinės globos namuose gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei socialinei globai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ir kurie yra prižiūrimi šeimos narių, globėjų, rūpintojų ar artimųjų, tačiau šeimos nariai, globėjai, rūpintojai ar artimieji laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogos ir kt.) negali jų prižiūrėti.

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir kokybę.
Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.
Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmeniui teikiamos sudarant sąlygas kuo ilgiau jam gyventi savo namuose, šeimoje, dalyvauti socialinėje, ekonominėje ir kitose veiklose, savarankiškai tvarkyti savo buitį. Socialinės paslaugos asmeniui su sunkia negalia teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba).
Tik tada, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, asmeniui skiriama socialinė globa stacionarioje socialinės globos įstaigoje.

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:
1.asmens prašymas (jo globėjo ar rūpintojo);
2.asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3.pensininko pažymėjimas ir jo kopija;
4.neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimas, išduotas Medicininės socialinės ekspertizės komisijos ir jo kopija;
5. medicininių dokumentų išrašas F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
6.pažyma apie gaunamas pajamas.
Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą 1 mėnesio laikotarpyje informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.
Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius visą asmens, pageidaujančio apsigyventi pensionate, bylą persiunčia įstaigos steigėjui, kur ir yra sudaromi sąrašai asmenų, pageidaujančių apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje. Apie tai asmuo informuojamas raštu.
Asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Stacionarioje globos įstaigoje apgyvendinami asmenys tik pagal įstaigos steigėjo nukreipimą. Šios tvarkos privalo laikytis asmenys, norintys apsigyventi globos įstaigoje, jų globėjai ar rūpintojai, globos įstaigos, savivaldybių vykdomosios institucijos.
Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.
Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo – Raseinių rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius.
Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopijos pateikiamos asmens gyvenamosios vietos savivaldybei ir globos namams. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos.
Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į eilę ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti.
Asmuo atsisakęs apsigyventi globos namuose, išbraukiamas iš eilės.
Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti.
Pageidaujantys apsigyventi Blinstrubiškių socialinės globos namuose turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuriame bus suteikta informacija apie apgyvendinimo tvarką ir būtinus pateikti dokumentus.

Scroll to Top