BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Nuostatai

I SKYRIUS

BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

 1. Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.
 2. Globos namų nuostatai reglamentuoja globos namų veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą, asmenų apgyvendinimą, finansavimą bei globos namų likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.
 3. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, steigėjo sprendimais ir šiais nuostatais.
 4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
 5. Pagal savo prievoles globos namai atsiskaito tik savo lėšomis. Jeigu globos namų prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos globos namų savininko lėšomis, neviršijant globos namų teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
 6. Globos namų savininkė – Raseinių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Atskiras funkcijas, priskirtas Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai, Savivaldybės taryba turi teisę pavesti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Savivaldybės herbu, savo pavadinimu ir sąskaitą banke.
 8. Globos namų adresas – Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., LT- 60345 Raseinių r. sav.
 9. Globos namų vieši pranešimai skelbiami globos namų ir Raseinių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra:

10.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

10.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

10.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

 1. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų interesus;

11.2. pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

11.3. teikia globos namų gyventojams socialines paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

11.4. pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

11.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

11.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

11.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

11.9. organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

11.10. organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, esant poreikiui – religinių paslaugų teikimą.

 1. Globos namai taip pat atlieka šias funkcijas:

12.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir  medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

12.2. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

12.3.  teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja Raseinių rajono savivaldybės turtą ir juo disponuoja;

12.4.   vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

12.5. užtikrina Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

12.7. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS RŪŠYS

 

 1. Globos namų veiklos rūšys:

                13.1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (kodas 87.30.00);

                13.2. stacionarinė slaugos įstaigų veikla (kodas 87.10.00);

                13.3. kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90.00);

                13.4. nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (kodas 88.10.00);

                13.5. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ne ligoninėse (kodas 86.90.10);

13.6. kultūrinis švietimas (kodas 85.52.00);

13.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29.00);

13.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29.00);

13.9. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas (kodas 96.02.00);

13.10. kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla (kodas 96.03.00);

13.11. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (kodas 96.04.00).

 

IV SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ SAVININKAS

 

 1. Globos namų savininkė  – Raseinių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba.
 2. Savivaldybės taryba:

15.1. tvirtina globos namų nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;

15.2. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

15.3. tvirtina globos namų teikiamų paslaugų sąrašą, mitybos ir inventoriaus normatyvus;

15.4. priima sprendimą dėl globos namų buveinės pakeitimo;

15.5. priima sprendimą dėl globos namų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

15.6. priima sprendimą dėl globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

15.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

15.8. sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Turi kitas įstatymais numatytas pareigas ir teises, būtinas įstaigos veiklai užtikrinti.

 

V SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, globos namai turi teisę:

17.1. naudoti, valdyti perduotą pasitikėjimo teise turtą bei disponuoti juo įstatymų, poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka;

17.2.  naudoti globos namų lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

17.3. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;

17.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius;

17.5. plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigomis, kitais socialines paslaugas teikiančiais subjektais bei kitais asmenimis, jei tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytų reikalavimų;

17.6. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

17.7. dalyvauti Savivaldybės institucijoms rengiant su globos namų veikla susijusius teisės aktų projektus;

17.8. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

17.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingą informaciją iš Raseinių rajono savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų ir kitų subjektų  savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

17.10. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 1. Globos namai privalo:

18.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

18.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir kitus sandorius;

18.3. teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms ir įstaigoms savo veiklos ir kitas ataskaitas;

18.4. pagal patvirtintas išlaidų sąmatas taupiai, racionaliai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai naudoti valstybės, Savivaldybės biudžeto ir kitas teisėtai gautas lėšas, skirtas globos namams;

                18.5. užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

                18.6. užtikrinti globos namų gyventojams saugią ir kokybišką aplinką, atitinkančią jų poreikius;

                18.7. informuoti visuomenę apie globos namų veiklą.

 1. Globos namai gali turėti ir kitų pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 2. Globos namams draudžiama:

20.1. būti kitų juridinių asmenų dalyve;

20.2. steigti atstovybes;

20.3. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

20.4. skolintis lėšas savo vardu ar prisiimti skolinius įsipareigojimus.

 

VI SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VALDYMAS

 

 1. Globos namų direktorius (toliau – direktorius) yra vienasmenis globos namų valdymo organas.
 2. Direktorius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.
 3. Direktoriųį pareigas skiria ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras. Savivaldybės meras įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Savivaldybės  meras tvirtina direktoriaus pareigybės aprašymą.
 5. Direktorius:

                      25.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

25.2. vadovauja globos namams, atsako už globos namams priskirtų pareigų, funkcijų tinkamą vykdymą ir atsiskaito Savivaldybės tarybai teisės aktuose nustatyta tvarka;

25.3. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

25.4. atstovauja globos namams valstybės ir Savivaldybės institucijose, teismuose ir kituose santykiuose su įstaigomis, organizacijomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

25.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

25.6. planuoja globos namų žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

25.7. nustatyta tvarka priima ir atleidžia globos namų darbuotojus;

25.8. tvirtina:

25.8.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

25.8.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

25.8.3. globos namų metinius veiklos planus;

25.9. teisės aktų nustatyta tvarka skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

25.10. disponuoja globos namams skiriamomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas;

25.11. užtikrina racionalų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

25.12. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku.

 1. Direktoriaus pavaduotoją į pareigas priima ir iš jų atleidžia direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui.
 2. Direktoriaus pavaduotojas:

27.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;

27.2. atlieka kitas direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

 1. Direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) jo funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas.
 2. Globos namų darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VII SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Globos namų finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, kontrolės funkcijas atliekančios įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Globos namai privalo pateikti savininkui, kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su globos namų veikla susijusius dokumentus.

 

VIII SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

 1. Globos namai negali būti pertvarkyti į kitos teisinės formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 2. Globos namai reorganizuojami Savivaldybės tarybos sprendimu, Civiliniame kodekse, įstatymų ir kitų teisės aktų  nustatytais jungimo ar skaidymo būdais ir tvarka.
 3. Globos namai gali būti likviduojami Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

 1. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.
 3. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose globos namų savininkui priskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos direktorius be atskiro šių nuostatų pakeitimo.